Nasze usługi‎ > ‎

Przedmiary i obmiary robót budowlanych

Nasze usługi w zakresie przedmiarów i obmiarów obejmują w szczególności:

  • pomiary inwentaryzacyjne;
  • pomiary powykonawcze;
  • przedmiary na podstawie dokumentacji technicznej oraz obmiarów;
  • obmiary budynków;
  • pomiary i obliczenia powierzchni oraz kubatury.

Przedmiar robót jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robót sporządzone wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych wraz ze wskazaniem podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót (nr katalogu, tablicy, kolumny) lub wraz ze szczegółowym ich opisem obejmującym wyszczególnienie i opis czynności składowych. Sporządzany jest przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Obmiar robót jest to natomiast zestawienie ilościowe przewidywanych do wykonania robót sporządzone wg technologicznej kolejności ich wykonania, sporządzone wg rzeczywistych pomiarów z istniejącego, wybudowanego już budynku, a nie na podstawie projektu lub specyfikacji. Obmiary robót wykonuje się zazwyczaj w celu inwentaryzacji stanu obecnego budynku i/lub w celu skosztorysowania robót remontowych.

Obmiar wykonywane są przez nas zgodnie z normami: PN-70/B-02365 i PN-ISO 9836:1997. Obydwie te normy różnią się od siebie sposobem przeprowadzenia obmiaru. Jednak ze względu na konieczność określenia w kosztorysie dokładnej ilości materiałów budowlanych potrzebnych do budowy danego obiektu lub do jego remontu, zawsze do skosztorysowania bierzemy wartość większą, niezależnie od tego wg jakiej normy został dany obmiar wyliczony.

Zapewnia to bezpieczeństwo i granicę zapasu przy planowaniu wydatków na zakup materiałów budowlanych. Inwestor ma pewność, że podane wartości w kosztorysie nie będą niedoszacowane i w pewnym momencie pojawią się nieprzewidywane wydatki związane z koniecznością zakupy większej ilości materiałów w rzeczywistości. Dzięki wyborowi obmiaru o większej wartości Inwestor może się liczyć z tym, że będzie mógł jeszcze zaoszczędzić przy rzeczywistym zakupie materiału.

Poniżej przedstawiamy różnice pomiędzy sposobem obmiaru według dwóch powołanych wyżej norm z zaznaczeniem kolorem czerwonym, która wartość jest przez nas wykorzystywana do kosztorysu.

 

Lp.

Przedmiot i sposób obmiaru

Według PN-70/B-02365

Według PN-ISO 9836:1997

1.

Obmiar pomieszczenia wykonuje się na poziomie:

1,0 m nad podłogą

na poziomie podłogi

2.

Obmiar pomieszczenia wykonuje się w świetle ścian ograniczających:

w stanie surowym, tzn. bez tynków i okładzin wykonywanych na miejscu - przy pomiarze z natury pomieszczeń i budynków w stanie wykończonym dodaje się grubość tynku wewnętrznego = 2 cm, zewnętrznego = 3 cm.

 

w stanie całkowicie wykończonym

3.

Wnęki w ścianach o powierzchni do 0,1 m2

nie dolicza się do powierzchni pomieszczenia

nie dolicza się do powierzchni pomieszczenia

4.

Wnęki w ścianach o powierzchni powyżej 0,1 m2

dolicza się do powierzchni pomieszczenia

nie dolicza się do powierzchni pomieszczenia

5.

Przejścia w ścianach, drzwiach i oknach ( balkonowych)

nie dolicza się do powierzchni pomieszczenia

nie dolicza się do powierzchni pomieszczenia

6.

Pilastry i inne występy ścienne o powierzchni do 0,1 m

nie potrąca się z powierzchni pomieszczenia

nie potrąca się z powierzchni pomieszczenia

7.

Pilastry i inne występy ścienne o powierzchni powyżej 0,1 m2

potrąca się z powierzchni pomieszczenia i dolicza do powierzchni konstrukcji

nie potrąca się z powierzchni pomieszczenia


8.

 

Dokładność pomiarów i obliczeń:     

liniowego - 0,01 m

powierzchni - 0,1 m2


liniowego - 0,01 m

powierzchni - 0,1 m2