Oferta specjalna‎ > ‎

Inwentaryzacje obiektów budowlanych

Nasza firma  wykonuje usługi profesjonalnej inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej budynków i obiektów istniejących oraz inwentaryzacji fotograficznej.


Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana


Usługa polegająca na odtworzeniu, zaktualizowaniu i opracowaniu aktualnych planów i projektów budowli na podstawie pomiarów przeprowadzonych w naturze. Pomiary wykonywane są na każdej kondygnacji obiektu odrębnie, niezależnie od powtarzalności układu funkcjonalnego. Zapewnia to rzetelność wykonanej pracy bez obawy o pominięcie jakiegoś istotnego szczegółu, którym mogą się różnić od siebie poszczególne kondygnacje.

Inwentaryzacja jest szczególnie wymagana w przypadku:

 • przeprowadzonej ingerencji w konstrukcję budynku;
 • zmiany podziału pomieszczeń;
 • planowanej rozbudowy, przebudowy lub rozbiórki budynku;
 • przebudowy, remontu lub rozbiórki obiektu zabytkowego;
 • projektowania zabudowy lub wystroju wnętrz;
 • wyposażania budynku w nowe media i instalacje lub ich wymiany.

Zakres inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej może obejmować w zależności od celu inwentaryzacji:

 1. Opis techniczny obecnego stanu budowli w zakresie architektury, użytych do budowy materiałów budowlanych, konstrukcji, jej uszkodzeń i wszystkich instalacji wewnętrznych, z uwzględnieniem rodzaju, charakteru i lokalizacji budynku. W opisie zawarte są wszystkie dane techniczne związane z obmiarami wykonywanymi eg zaleceń PN-70/B-02365 i PN-ISO 9836:1997.
 2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 obejmujący dokładne usytuowanie budynku, tarasów, chodników, studni, szamba, ogrodzenia, podziemnych i naziemnych przyłączy mediów i sąsiedniej zabudowy.
 3. Rzuty wszystkich kondygnacji nadziemnych i podziemnych, z dokładnymi wymiarami wewnętrznymi i zewnętrznymi, z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami stałymi.
 4. Minimum dwa przekroje budynku z zaznaczonymi charakterystycznymi wysokościami charakterystycznych poziomów (rzędne posadzek, podestów, klatek schodowych, tarasów, schodów zewnętrznych, dachu, kalenicy, pionów kominowych i wentylacyjnych gzymsów, murków itp. w stosunku do istniejącego poziomu terenu).
 5. Rzuty instalacyjne wszystkich kondygnacji obejmujące rozmieszczenie wszystkich punktów instalacyjnych istniejących w budynku, w tym instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, odgromowej i innych występujących w budynku.
 6. Rysunki elewacji budynku z uwzględnieniem obecnego stanu zewnętrznych materiałów wykończeniowych.
 7. Rzut więźby dachowej obejmujący całą konstrukcję dachową z jej poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi i danymi rozmiarami.
 8. Rzut dachu obejmujący usytuowanie poszczególnych połaci dachowych i elementów ystających ponad połać dachową w rzucie prostopadłym z naniesionymi wymiarami i odległościami poszczególnych elementów.
 9. Zdjęcia dokumentalne stanowiące integralną, uzupełniającą część dokumentacji inwentaryzacyjnej obrazujące obecny stan budowli i miejsca szczególnie istotne z punktu widzenia uszkodzeń, zniszczeń, wymaganych prac remontowych i/lub walorów zabytkowych.

Do każdej inwentaryzacji staramy się podchodzić w sposób indywidualny. Dokładny zakres inwentaryzacji jest każdorazowo ustalany z Inwestorem podczas bezpośrednich oględzin obiektu. Zakres wynika z: indywidualnych potrzeb Inwestora, celu do jakiego ma być wykorzystana inwentaryzacja, złożoności konstrukcyjnej obiektu, jego wielości, dostępności, stanu technicznego oraz bezpieczeństwa wykonania pomiarów. Powyżej wymienione czynniku składają się na całościowy koszt wykonania takiej usługi. Indywidualne podejście do każdego zlecenia osobno gwarantuje Inwestorowi pełnej, kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej za odpowiednią, niewygórowaną cenę. 

Całość pomiarów inwentaryzacyjnych i każdy projekt inwentaryzacyjny tworzymy z taką samą najwyższą dokładnością niezależnie od rodzaju zleceniodawcy.

Wszystkie nasze usługi staramy się wyceniać i  realizować w sposób konkretny, czytelny dla klienta, bez zbędnego komplikowania całości procesu. Dzięki temu, każdy współpracujący z nami klient ma poczucie rzetelności wykonywanych usług oraz szczerości i przejrzystości rozliczeń.


Szczegółowa inwentaryzacja fotograficzna.


Inwentaryzacja fotograficzna może stanowić uzupełniającą część inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, ale również może być zrealizowana jako odrębna usługa.

Profesjonalna inwentaryzacja fotograficzna może dotyczyć obiektów budowlanych, terenów inwestycyjnych, działek, ogrodów, zagospodarowania terenu, elementów małej architektury i innych budowli, infrastruktury technicznej, wnętrz obiektów budowlanych (domów, biurowców, fabryk, mieszkań, przestrzeni handlowych itp.).

Inwentaryzacja fotograficzna jest najlepszą formą analizy istniejącego stanu obiektu fotografowanego. Jej wyniki są niezbędne przy planowaniu prac odtworzeniowych, remontowych, wykończeniowych i adaptacyjnych obiektów budowlanych, przy realizowaniu projektu wnętrz, przy planowaniu zabudowy i zagospodarowania terenu, jak również dla celów archiwizacyjnych. Inwentaryzacja fotograficzna może mieć więc również cel czysto promocyjny np. przy sprzedaży nieruchomości.

Inwentaryzacja fotograficzna ma szczególne znaczenie przy fotografowaniu obiektów zabytkowych. Pomaga w ich skatalogowaniu, określeniu ich obecnego stanu technicznego, określenia zakresu koniecznych do wykonania prac renowacyjnych / remontowych, jak również jest gwarancją ochrony obiektów zabytkowych (w przypadku kradzieży lub konieczności ich odtworzenia).

Swoje usługi w zakresie inwentaryzacji fotograficznej polecamy szczególnie:

 • inwestorom indywidualnym, instytucjonalnym i deweloperom planującym nową zabudowę terenu;
 • kancelariom prawnym i instytucjom potrzebującym inwentaryzacji na cele ekspertyz sądowych;
 • biurom pośrednictwa nieruchomości;
 • zarządcom nieruchomości;
 • rzeczoznawcom majątkowym;
 • konserwatorom zabytków.