Nasze usługi‎ > ‎

Kosztorysy inwestorskie
Kosztorys inwestorski jest wyceną prac budowlanych realizowaną na podstawie:

  • dokumentacji projektu budowlanego,
  • projektu przetargowego,
  • projektu wykonawczego,
  • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • założeń wyjściowych do kosztorysowania;
  • cen jednostkowych robót podstawowych.

Jego celem jest ustalenie szczegółowych kosztów materiałów, sprzętu i robocizny koniecznych do przeprowadzenia danego rodzaju robót budowlanych i/lub remontowych danego pojedynczego obiektu budowlanego lub jego części.

Kosztorys inwestorski jest wykonywany na potrzeby:

  • bankowe i kredytowe;
  • porównania ofert potencjalnych wykonawców robót budowlanych;
  • indywidualne potrzeby inwestora.

W ramach realizacji kosztorysu inwestorskiego jest jest sporządzany przedmiar robót na podstawie dokumentacji projektowej.