Oferta specjalna‎ > ‎

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – jest to opracowanie wykorzystywane w procedurze zamówień publicznych, zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania poszczególnych prac budowlanych, które w szczególności obejmują specyfikację możliwych do wykorzystania materiałów budowlanych i ich właściwości, wymagania w zakresie sposobu przeprowadzenia prac budowlanych, sposobu oceny wykonania robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.

Specyfikacja techniczna wykonania robót budowlanych jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Inwestorem ogłaszającym przetarg a wykonawcą. Obowiązuje nakaz jej sporządzania w przypadku zamówień publicznych, co wynika z "Ustawy o zamówieniach publicznych wg obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów dnia 3 lipca 1998 roku (Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773)

Szczegółowy zakres i forma (STWiOR) została precyzyjnie określona w "Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno – użytkowego".

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem wyróżnia się ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które zawierają wspólne wymagania dla wszystkich robót budowlanych związanych z realizacją danego obiektu budowlanego oraz specyfikacje szczegółowe zawierająca wymagania właściwe tylko dla danego rodzaju opisywanych robót budowlanych.

W zakresie realizacji STWiOR oferujemy pełny wachlarz usług związanych zarówno z budynkami nowobudowanymi, przebudowywanymi i remontowanymi.

W celu otrzymania szczegółowej wyceny prac związanych z realizacją STWiOR bardzo prosimy o przesłania zapytania ofertowego za pośrednictwem Naszego PROFESJONALNEGO FORMULARZA OFERTOWEGO.